• office@redi-ngo.eu

REDI SUMMIT 2022 to be held in Skopje, on October 4th

REDI SUMMIT 2022 to be held in Skopje, on October 4th

The Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI is organizing a Summit in Skopje on the 4th of October 2022, which will happen in Hotel Limak.

The REDI Summit has a goal to unite the regional and local authorities, non-government organizations, the European institutions and also the entrepreneurs, who will discuss the challenges which the Roma community has faced during the Covid-19 pandemic.

This year, the REDI Summit will open a debate about the development priorities of the Roma community, and how they are included in the Green Agenda and the Agenda of digital transformation of the EU.

The main focus of discussion will be:

  • Digitalization and green economy

The influence of digitalization in terms of improving the vulnerable communities and the direct and passive influence of the Green Agenda in times of crisis.

  • Managing challenges in times of crisis.

The economic development and employment of Roma in the period after the Covid-19 pandemic and the influence of the military crisis in Ukraine.

The activity is part of an EU-funded project: EU REDi Support – Training and Promotion of Roma Entrepreneurs in the Western Balkans

Организацијата Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ, организира Самит во Скопје на 4 октомври 2022 година, кој ќе се одржува во Хотел „Лимак“.

РЕДИ САМИТ е настан кој има за цел да ги обедини регионалните и локалните власти, непрофитните организации, европските институции и претприемачите, кои ќе ги дискутираат предизвиците на Ромите соочени со пандемијата Ковид-19.

Оваа година РЕДИ Самитот ќе отвори дебата за развојните приоритети на Ромите и како тие се вклопуваат во Зелената агенда и Агендата за дигитална трансформација на ЕУ.

Во главниот фокус на настанот ќе бидат следниве теми:

1.      Дигитализација и Зелена Економија

Улогата на дигитализацијата во унапредувањето на ранливите заедници и директното и индиректното влијание на Зелената агенда врз маргинализираните групи

2.      Справување со предизвици во кризни времиња

Економскиот развој и вработувањето на Ромите во периодот по пандемијата Ковид-19 и влијанието на украинската воена криза врз ромските бизниси.

Настанот е поддржан од Проектот „ЕУ поддршка за РЕДИ: Унапредување на Роми претприемачи на Западен Балкан“