• office@redi-ngo.eu

Работилница за рециклирање и градење капацитети: Повик за учество

Operating Countries: 

Reference: Waste Management Workshop

Deadline: 2 Jul 2022
Workshop: 4-9 Jul 2022

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ), во партнерство со австриската организација Умвелдахвербанд, организира Работилница за рециклирање и градење капацитети во рамките на проектот „Ромите и КОВИД-19: Побрзо закрепнување преку одржливо управување со отпадот“, финансиран од Сојузното Министерство за социјални работи, здравје, грижа и потрошувачи на Република Австрија.

Општата цел на проектот е да се подобри социо-економската состојба на ромските заедници во Северна Македонија, преку зајакнување на нивните капацитети за собирање, поправка, рециклажа и пренамена на отпадот. Неформалните собирачи на отпад со децении работат на терен без никакво официјално признание, поради што овој проект се стреми да воспостави примарен систем за селекција на отпад кој ќе ја формализира нивната работа и со тоа ќе ги подобри нивните работни услови и ќе им ги зголеми можностите за остварување приход.

Работилницата за рециклирање и градење капацитети  има за цел да ги зајакне капацитетите на ромските неформални собирачи на отпад кои доаѓаат од маргинализирани заедници. Ќе се фокусира на третманот и складирањето на неопасен отпад (хартија и пластика) и мерките за здравје и безбедност при работа со овој вид отпад. Темите ќе бидат опфатени и теоретски и практично, со теренски посети на различни локални капацитети за третман на отпад – центар за рециклирање и складиште.

Рок за пријавување и критериуми за учество

Организатор:

РЕДИ – Иницијатива за Економски Развој на Ромите

Рок за пријавување за учество:

2 јули, 2022 г.

Времетраење на работилницата:

4-9 јули, 2022 г.

Држава:

Северна Македонија

Работен јазик на работилницата:

Македонски

Критериуми за учество:

Маргинализирани лица од ромската заедница:

●      Возраст: 18-50 години

●      Роми кои веќе имаат одредено искуство во поправка и пренамена на отпад;

●      Млади Роми кои не се ниту вработени, ниту добиваат образование или некаква обука (НЕЕТ);

●      Млади Ромки – особена предност;

Кандидатите треба да присуствуваат на целата обука.

Како да аплицирате

Рок: 2 јули, 2022 г.

Доколку ги поседувате потребните вештини и ги исполнувате наведените критериуми, испратете го вашето CV на recycling@redi-ngo.eu со наслов „Работилница за рециклирање“.

 

Кои сме ние

Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ) е регионална невладина организација која ја покрива Источна Европа и Балканот и моментално работи во Бугарија, Романија, Србија и Северна Македонија. РЕДИ го поддржува деловниот развој на ромските претприемачи и им овозможува поголем пристап до достапни средства од микрокредитни институции и банки. Мисијата на РЕДИ е да одржи и создаде над 20.000 работни места во ромските заедници до 2023 година со тоа што ќе им помогне на постоечките претприемачи да ги искористат достапните услуги за деловен развој и финансирање за да го забрзаат својот раст и да обезбедат работни места во ромските заедници.

 

Deadline: July 2, 2022

If you have the required skills and meet the criteria, please send your CV to redimk@redi-ngo.eu, with the subject “Waste Management Workshop”.