• office@redi-ngo.eu

PROGRAM PROMOCIJE RAZVOJA ROMSKOG PREDUZETNIŠTVA

PROGRAM PROMOCIJE RAZVOJA ROMSKOG PREDUZETNIŠTVA

Програм промоције развоја ромског предузетништва усвојен је Закључком Владе Републике Србије 01.04.2021. године. Програм има за циљ економско оснаживање Рома и Ромкиња у Србији путем повољних кредита за предузетнике и правна лица чији су власници и оснивачи припадници ромске националне мањине. Програм спроводи Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (у даљем тексту АОФИ) у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом а.д., Београд којој се подноси захтев за кредит. Укупна средства за реализацију овог Програма износе 120.000.000,00 динара и представљају de minimis државну помоћ.

Основни услови кредита у оквиру Програма промоције развоја ромског предузетништва

Коме је кредит намењен?

 • Предузетницима ромске националности и правним лицима чији су оснивачи ромске националности а који послују краће од 2 године (start up)
 • Предузетницима ромске националности и правним лицима чији су оснивачи ромске националности а који послују дуже од 2 године
 

За шта се могу користити кредити:

 • Инвестициони кредит- набавка опреме, машина, постројења, доставних возила за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.)
 • Kредит за обртна средства – куповина робе, плаћање закупа и финансирање других оперативних трошкова пословања
 

Рок отплате кредита: до 60 месеци од дана пуштања кредита у течај, уз могућност узимања 6 месеци грејс периода

 

Kаматна стопа: 1M BELIBOR + 2pp

 

Mаксимални износ кредита: do 6.000.000,00 динара

 

Средства кредита су наменска и не могу се користити за рефундирање трошкова већ започетих или реализованих активности као ни за плаћање рата кредита, реструктурирање кредита, отплату кредита код друге банке, или покривање других трошкова који нису предвиђени Програмом.
Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2022.

За више информација о Програму и подношењу захтева за кредит:
 • посетите сајт Банке Поштанске штедионице https://www.posted.co.rs/krediti_romskop.html или се обратите најближој филијале Банке
 • контактирајте REDI који ће Вас упутити на Банку Поштанску штедионицу: тел

PROGRAM FOR PROMOTION OF ROMA ENTREPRENEURSHIP

The program for the promotion of the development of Roma entrepreneurship was adopted by the Conclusion of the Government of the Republic of Serbia on April 1, 2021. years. The program aims at economic empowerment of Roma men and women in Serbia through favorable loans for entrepreneurs and legal entities whose owners and founders are members of the Roma national minority. The program is implemented by the Export Insurance and Financing Agency of the Republic of Serbia (hereinafter AOFI) in cooperation with Postal Savings Bank, Belgrade, to which a loan application is submitted. The total fund for the implementation of this Program amounts to 120,000,000.00 dinars and represents de minimis state aid.

Basic loan conditions within the Program for the Promotion of Roma Entrepreneurship

Who can apply?

 • Roma entrepreneurs and legal entities whose founders are Roma and who have been operating for less than 2 years (start up)
 • Roma entrepreneurs and legal entities whose founders are Roma and who have been operating for more than 2 years

What can loans be used for:

 • Investment loan – purchase of equipment, machines, plants, delivery vehicles for the transport of own products and other means of transport involved in the production process, purchase or adaptation of business or production space, etc.)
 • Working capital loan – purchase of goods, payment of rent and financing of other operating expenses

Loan repayment period: up to 60 months from the day the loan is issued, with the possibility of taking a 6-month grace period

 

Interest rate: 1M BELIBOR + 2pp

 

Maximum loan amount: up to 6,000,000.00 dinars

 

The loan funds are earmarked and cannot be used to reimburse the costs of already started or implemented activities, as well as to pay the loan installment, restructure the loan, repay the loan with another bank, or cover other costs not provided for in the Program.
The public call is open until the funds from the Program are spent, and no later than December 31, 2022.

For more information about the Program and applying for a loan:
 • visit the website of the Postal Savings Bank: https://www.posted.co.rs/krediti_romskop.html or contact the nearest branch of the Bank
 • contact REDI who will refer you to the Postal Savings Bank: tel +381 66 555 6363