• office@redi-ngo.eu

ПОВИК ЗА ДОСТАВА НА ПОНУДИ ЗА ТОВАРНО ВОЗИЛО

Operating Countries: 

 
Reference: Reconomy Programme

Deadline: 20.03.2023
Start Date: Immediately

Type of position: Part Time

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

ПРЕДМЕТ НА ПОВИК

 

Повик за достава на понуди за товарно возило

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА И УЧЕСТВО

  

Договорен орган

Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите

Објавување на повикот

07 Март 2023

Краен рок за доставување на понуди

 

20 Март 2023

Подобни понудувачи

Физички и правни лица.

 

 

 1. ОПИС НА ПОВИК

Во рамки на програмата “Reconomy” Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ Скопје” има потреба од набавка на товарно возило со маса на носивост мин. 1 тон, или 5 тона максмум.

Товарното возилото треба да ги исполнува следните услови:

 1. Камион или товарно комбе со маса на носивост од 1 до 5 тона макс.;
 2. Година на производство минимум 2010;
 3. Регистриран во сообраќајна дозвола во Р. Северна Македонија
 4. Направен голем и мал сервис;
 5. Товарното возило треба да биде во возна состојба и функционален согласно неговата опрема што ја поседува;
 6. Поседување на хидраулична рампа ќе се смета за предност;

 

Рок на доставување на понуда

Краен рок на доставување на понуда е  20.03.2023 година на емаил redimk@redi-ngo.eu со предмет на ознака: ПОНУДА ЗА ТОВАРНО ВОЗИЛО.

 

 1. Понудата треба да содржи
 • Техничка понуда;
 • Финансиска понуда;

 

 1. Техничка понуда:

– Краток опис на товарното возило, опремата која што ја поседува, и минимум 3 слики од товарното возило што го нуди.

 1. Финансиска понуда:

При подготовка на финансиската понуда, понудувачот треба да има во предвид следново:

Сите бројки мора да бидат изразени во евра во вкупниот износ со вклучен ДДВ;

 

Апликациите треба да се достават најдоцна до 20 март 2023 година на следната адреса: redimk@redi-ngo.eu

 

Ве молиме бидете сигурни дека апликацијата е поднесена во две посебни папки, едната содржи Техничка понуда, а другата Финансиска понуда. Документите треба да се достават во форма на копии од оригиналите.

 

АНЕКС 1:            

РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БУЏЕТ

 

бр.

Категории на трошоци

КОЛИЧИНА

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА

ВКУПНА ЦЕНА

    
    

2

ВКУПНИ ТРОШОЦИ

   

3

ДДВ (ако е применливо):

   

КРАЈНА СУМА (2+3):

   

Deadline: 20.03.2023

If you have the required skills and meet the criteria, please send your CV to redimk@redi-ngo.eu, with the subject “Reconomy Programme”.